نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  12/22/2014 - دوشنبه 1 دي 1393

مشخصات جغرافیایی منطقه 6


شناسنامه منطقه 6

سرفصل

عنوان  شاخص ها

میزان / مقدار/ تعداد

واحد اندازه گیری

توضیحات

مشخصات جغرافیایی

مساحت

منطقه 6

21.46

کیلومترمربع

بدون در نظر گرفتن مساحت حریم

ناحیه1

2.55

کیلومترمربع

 

ناحیه2

4.18

کیلومترمربع

 

ناحیه3

2.26

کیلومترمربع

 

ناحیه4

3.57

کیلومترمربع

 

ناحیه5

3.75

کیلومترمربع

 

ناحیه  6

5.15

کیلومترمربع

 

 

 

 

محله 1

1.18

کیلومترمربع

 

محله2

 1.09

کیلومترمربع

 

محله 3

1.48

کیلومترمربع

 

محله4

4.3

کیلومترمربع

 

محله5

1.48

کیلومترمربع

 

محله6

0.1

کیلومترمربع

 

محله7

1.23

کیلومترمربع

 

محله8

0.86

کیلومترمربع

 

محله9

0.75

کیلومترمربع

 

محله10

0.49

کیلومترمربع

 

محله11

0.98

کیلومترمربع

 

محله12

0.79

کیلومترمربع

 

محله 13

1.48

کیلومترمربع

 

محله14

0.72

کیلومترمربع

 

محله15

0.72

کیلومترمربع

 

محله16

1.26

کیلومترمربع

 

محله17

1.51

کیلومترمربع

 

محله18

1.04

کیلومترمربع

 

مساحت حریم

_

کیلومترمربع

 

تعداد نواحی

6

ناحیه

 

تعداد محلات

18

محله

 

مساحت بافت فرسوده

_

کیلومترمربع

 

درصد بافت فرسوده نسبت به مساحت منطقه

_

درصد

بدون در نظر گرفتن مساحت حریم

درصد حریم نسبت به مساحت منطقه

_

درصد

 

مساحت بافت مسکونی

6.1

کیلومترمربع

 

مساحت بافت تجاری

1.9

کیلومترمربع

 

مساحت بافت اداری

1.1

کیلومترمربع

 

نسبت مساحت گذر به مساحت منطقه

0.2

کیلومترمربع

 

تعداد مراکز دولتی(وزارتخانه ها،سازمانها وستادهای دولتی)

162

عدد

 

تعداد مراکز نظامی

11

عدد

 

تعداد سوله های بحران

2

عدد

 

تعداد دفاتر خدمات الکترونیک

6

عدد

 

print
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^